Mål & vision

De 36 barnen på Föräldrakooperativet Vårsol är uppdelade på två åldersblandade avdelningar, Kojan och Grottan.

Vi arbetar utifrån ett utforskande arbetssätt där vi fångar barnens läroprocesser genom dokumentation och reflektion. Vi arbetar med olika projekt utifrån barnens intressen.

Leken är en viktig del i vår verksamhet för att främja barnens sociala samspel. Som vuxen ska du vara tydlig i att lära ut de livsviktiga lekreglerna; turtagning, samförstånd och ömsesidighet. Respektera varandras lek och få möjlighet att leka ifred. Som pedagoger är vi närvarande för att hjälpa barnen att hitta nya kompisar och visa att vi värnar om leken. På förskolan får barnen leka och lära i trygga, spännande och roliga sammanhang. Barn lär i leken. Vi förenar lek med matematik, språk, naturkunskap och teknik.

Vi vill grundlägga ett naturintresse hos barnen, ge kunskap om naturen och om hur man vistas i den. Detta gör vi genom vår Mulle- och Knytteverksamhet. Verksamheten planeras utifrån årstidernas växlingar där barnen aktivt medverkar och är delaktiga i upplevelsen.

Vi vill stärka barns självförtroende, självkänsla och ansvarskänsla. Vi tar tillvara våra åldersblandade grupper där de äldre barnen hjälper de yngre. De får känna sig betydelsefulla, vilket också inspirerar de yngre barnen. Vi delar också in barnen i mer åldershomogena grupper. Här samarbetar vi mellan de två avdelningarna, när vi t.ex har rörelselek och barnmassage. Barnen får känna gemenskap i gruppen, ha roligt tillsammans och upptäcka glädjen i att använda sin kropp på olika sätt.

Särskilt stöd och behov

Förskolan ska anpassas till alla barn. De ska få det särskilda stöd de behöver. För oss är det viktigt att ha kunskap och förståelse för uppdraget och hur det ska omsättas. Här är det viktigt med en tydlig arbetsgång, vilket i första hand är förskolechefens ansvar.

Verksamheten på Vårsol följer Läroplan för förskolan, Lpfö 18. Genom en professionellt ledd verksamhet, planering, utvärdering och mycket gott samarbete får vi trygga och harmoniska barn och nöjda föräldrar.

Enkätundersökning från Stockholm stad

Varje år gör Stockholm stad en enkätundersökning bland alla föräldrar. Här kan ni läsa 2022 års resultat av denna enkät – föräldrarna på Vårsol är väldigt nöjda med sina barns förskola!

KONTAKT
Föräldrakooperativet Vårsol grundades 1990 och är belägen i Vasastan, Stockholm. Vårsol är en plats där barnen ska trivas, känna sig trygga och ha roligt.

Adress
Rödabergsbrinken 1
113 30 Stockholm

Telefon
08-31 13 85

E-post
info@varsol.se

Rektor
Ingrid Karlsson
ingrid.karlsson@varsol.se