Om

Föräldrakooperativet Vårsol startades 1990 och är belägen i Vasastan i Stockholm. Vi har två avdelningar med sammanlagt 36 barn i åldrarna 1-5 år. Vårsol är en plats där barnen ska trivas, känna sig trygga och ha roligt. I verksamheten ska det finnas utmaningar som är lärorika och som stimulerar både emotionellt och intellektuellt.

Vårsol har sina mysiga lokaler på bottenvåningen i ett flerfamiljshus i vackra Rödabergen i Stockholm. Vi har en fin och välplanerad gård med sandlåda, klätterhus med rutschkana, båt, tåg, pilkoja samt bänkar och bord. Här samlas också familjer och personal för att fira lucia, julmarknad och gårdsfest. Vårsol ligger även nära ett flertal parker såsom Hälsingehöjden, Solvändan och Hedemoratäppan dit barnen tillsammans med pedagogerna gör utflykter.

Idag är vi ungefär 30 familjer som driver förskolan. Vårdnadshavarna är ägare genom medlemskap i den ekonomiska föreningen, sk föräldrakooperativ. Medlemsfamiljerna väljer en styrelse som tillsammans med rektorn utgör företagets ledning. Styrelsen ansvarar för driften och ekonomin medan rektorn och pedagogerna ansvarar för den pedagogiska verksamheten. Vi arbetar för ett gott samarbete mellan föräldrar och pedagoger för att komplettera varandra för barnens bästa. Målsättningen är att alla familjer någon gång under sin tid på Vårsol ska delta i styrelsearbetet.

Som förälder i ett kooperativ är det viktigt att känna ett engagemang för verksamheten. Föräldrainsatsen ger dig viktig insyn i dina barns vardag. Du lär känna de andra familjerna och får ett fint nätverk samtidigt som din insats är viktig för att verksamheten ska fungera bra.

Öppettider
Öppettiderna på förskolan styrs av familjernas behov. Behoven följs kontinuerligt upp. Enligt Stockholms stads regler för öppettider är förskolans ramtid kl. 06.30-18.30.

Länk till Beslut om undantag FKP Vårsol

Avgiften 2022
Det finns ett högsta belopp för hur stor avgift du betalar, maxtaxa. Du betalar maxtaxa om hushållets sammanlagda inkomst är 52 410 kronor per månad eller mer. Den högsta avgiften för ett barn är 1 572 kronor per månad.

Heltidsavgift gäller för barn som är mellan ett och två år och som går mer än 30 timmar i veckan i förskola eller fritidshem. I augusti det år barnet fyller tre år ändras beloppet till deltidsavgift, oavsett antal timmar.
Barn 1 (yngsta barnet): 3 procent av inkomsten, högst 1 572 kronor per månad
Barn 2: 2 procent av inkomsten, högst 1 048 kronor per månad
Barn 3: 1 procent av inkomsten, högst 524 kronor per månad
Barn 4 och följande: ingen avgift

Deltidsavgift gäller för barn som är mellan ett och två år och som går högst 30 timmar i veckan i förskola eller fritidshem. I augusti det år barnet fyller tre år gäller deltidsavgift, oavsett antal timmar.
Barn 1 (yngsta barnet): 2 procent av inkomsten, högst 1 048 kronor per månad
Barn 2: 1 procent av inkomsten, högst 524 kronor per månad
Barn 3: 1 procent av inkomsten, högst 524 kronor per månad
Barn 4 och följande: ingen avgift

Allmän förskola är avgiftsfri. Barn som är tre till fem år får under skolterminerna gå i förskola gratis 15 timmar i veckan. Det gäller från och med augusti det år barnet fyller tre år. Går barnet fler än 15 timmar gäller deltidsavgift.

Hantering av viktig feedback och synpunkter
Vår ambition är att det ska vara god kvalitet på vår verksamhet. Vårdnadshavarens synpunkter används för att utveckla verksamheten och utifrån synpunkter diskuterar vi åtgärder. Eventuella klagomål ska även vara en grund till dialog mellan pedagoger och vårdnadshavare samt mellan vårdnadshavare och styrelsen.

Vem framför jag mina klagomål till?
Frågor som rör den pedagogiska verksamheten lämnas i första hand till pedagogerna på respektive avdelning. Om ni inte lyckas lösa problemet tillsammans vänder du dig till rektorn med ditt klagomål så att verksamheten får möjlighet att agera. Skulle det vara så att problemet fortfarande kvarstår vänder du dig därefter till styrelsen.

Frågor som rör ekonomin och driften lämnas till styrelsen muntligen eller skriftligen.

Pedagoger, rektor och styrelse ska så snart som möjligt ge svar på klagomålet. Ibland kan ett klagomål vara komplicerat eller av annat skäl kräva längre tid för oss att undersöka. I sådant fall meddelar vi dig snarast möjligt om orsaken till fördröjningen.

Vad händer med klagomålet?
Alla klagomål utreds, följs upp och dokumenteras. I dokumentationen ska det framkomma vilka åtgärder som vidtagits.

Forum att uttrycka sina förväntningar i:
– I den dagliga kontakten
– Vid enskilda utvecklingssamtal
– Föräldramöten
– Styrelsemöten
– Föreningsmöten
– Per brev eller e-post


Välkommen till Föräldrakooperativet Vårsol!


KONTAKT
Föräldrakooperativet Vårsol grundades 1990 och är belägen i Vasastan, Stockholm. Vårsol är en plats där barnen ska trivas, känna sig trygga och ha roligt.

Adress
Rödabergsbrinken 1
113 30 Stockholm

Telefon
08-31 13 85

E-post
info@varsol.se

Rektor
Ingrid Karlsson
ingrid.karlsson@varsol.se